7 juni: Konferencepapers og –præsentationer (2021)

Tilmelding pr. mail til Hanne P.Clausen - hannepc@hum.aau.dk - senest 20. maj. (inkl. vedhæftet paper)

Se yderligere information: https://phdcourses.dk/Course/80469

Description: Kurset er en mulighed for at arbejde i et trygt og konstruktivt forum med konferencedeltagelsens mange aspekter. Temaet dækker bredt kunsten at deltage i konferencer, konference-paperet som format og genre samt mulighed for at træne og få feedback på den mundtlige konference præsentation. Man kan deltage med paper og mundtlig præsentation som optakt til en specifik konference eller som træning til konferencedeltagelse generelt. Kurset er struktureret med en indledende forelæsning efterfulgt af deltagernes mundtlige præsentationer. Dagen afsluttes en opsamling v. kursusinstruktøren, så deltagerne går fra dagen med en plan for, hvordan de skal arbejde videre med deres paper og mundtlige præsentation.  

Det forventes at hver deltager sender et paper (3.000-4.000 ord på dansk eller engelsk), der skal omhandle kvalitativ forskning, og hvilken rolle kvalitativ metode spiller i deres forskning. Paperet kan handle om et metodisk aspekt af phd-projektet, en metodisk problematik eller udfordring, eller man kan præsentere en analyse, man er i gang med. Deadline for indsendelse er 7. maj. Hver deltager holder på dagen et oplæg på baggrund af paperet i en af de planlagte sessions, hvor der er feedback fra kursusinstruktør og øvrige kursusdeltagere. 

Der er ingen kursuslitteratur, da det er deltagernes arbejde, der er i fokus. Alle indsendte papers sendes til alle og forventes læst inden kurset. Deltagerne organiseres i opponent-par, som meldes ud til deltagerne på forhånd, så alle forbereder ekstra grundig feedback på ét paper. 

Program:

  • 10:00-11:00    Velkomst og forelæsning: konferencedeltagelse og feedback v. Charlotte Wegener
  • 11:00-11:15    Pause
  • 11:15-13:00    Oplæg og feedback session
  • 13:00-13:45    Frokost
  • 13:45-15:30    Oplæg og feedback session
  • 15:30-15:45    Pause
  • 15:45-16:45    Opsamling v. Charlotte Wegener


Organizer: Charlotte Wegener

Lecturers: Charlotte Wegener

ECTS: 1

Time: 7 juni 2021

Place: ONLINE

Zip code: 
9000

City: Aalborg

Number of seats: 8

Deadline: 03 May 2021